Birepo Salg´s- og leveringsbetingelser pr. 1. november 2014

§1 Indledning
Nedenstående leveringsbetingelser finder anvendelse ved alt Birepo salg af udstyr i det omfang i leverancen, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt.

§2. Ordrebekræftelse
Ordren er bindende, når denne er bekræftet af Birepo, og når den er accepteret skriftligt af kunden. Såfremt der under leverancen leveres ydelser der ikke er indeholdt i denne aftale, faktureres disse særskilt.

§3. Levering
Levering anses for sket og risikoen overgået til køber ved forsendelse fra Birepo lager i Danmark. Den på ordren angivne leveringstermin er kun omtrentlig. Hvis Birepo ikke leverer inden for leveringstiden, er køber efter fristens udløb berettiget til ved skriftlig meddelelse til Birepo at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor (min 14 dage) og derved angive, at køber agter at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den således fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Birepo at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen. Køber kan ikke, bortset fra hæve adgangen, gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Birepo som følge af forsinkelse. Birepo er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab, som forsinkelsen måtte medføre.

§4. Del-levering
Birepo er berettiget til at foretage delleverance, når blot afvigelsen i forhold til ordren ikke kan anses for væsentlig. Ligeså er Birepo´s dag-til-dag levering et koncept, hvor at mangler, forsinkelser og undtagelser kan forekomme, der kan betinge og resultere i forlænget leveringstid.

§5. Mangler
Birepo hæfter ikke for mangler ved det leverede udstyr, men henviser herom i det hele til de af Birepo´s leverandører afgivne garantier. Birepo er berettiget til at ændre ordren overfor køber såfremt Birepo leverandører eller producenter af de i aftalen nævnte ydelser ikke kan leverer de nævnte produkter. Såfremt disse ændres må den samlede funktionalitet i den samlede levering ikke blive væsentligt ændret. Køber kan herunder ikke kræve erstatning for den ændrede levering. Birepo er ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab eventuelle mangler måtte medføre. Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for leverancen eller en del heraf.

§6. Software/rettigheder
Ved levering af softwareprodukter erhverver køber alene en ikke-eksklusiv brugsret til softwareproduktet. For softwareprodukter finder de særlige licensvilkår for den enkelte softwarepakke anvendelse.

§7. Produktansvar
Birepo er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leveret udstyr: a) På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det leverede udstyr er i købers besiddelse. b) På produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det leverede udstyr forårsager. I intet tilfælde er Birepo ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab. De nævnte begrænsninger i Birepo´s ansvar gælder ikke, hvis Birepo har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod enten Birepo eller køber om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom. Birepo og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det leverede udstyr. Det indbyrdes forhold mellem køber og Birepo skal dog altid afgøres ved Sø- og Handelsretten i København, jvf. §10. Køber skal holde Birepo skadesløs i den udstrækning Birepo pålægges ansvar overfor 3. mand for sådan skade og sådant tab, som Birepo efter nærværende bestemmelse ikke er ansvarlig for overfor køber. Birepo har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring. Såfremt køber ønsker information om denne forsikrings dækning, kan henvendelse ske til Birepo

§8. Rådgivning, vejledning og service
Såfremt Birepo - hvad enten der til Birepo betales et vederlag herfor eller ej - yder køber teknisk rådgivning, vejledning eller service, og uanset karakteren heraf, er Birepo uden ansvar for enhver sådan rådgivning, vejledning og service og for enhver følge heraf.

§9. Betaling/ejendomsret
Alle oplyste priser er ekskl. moms og levering. Betalingsbetingelserne aftales ved ordrens afgivelse. Fra forfaldsdagen beregnes morarenter 2,0% pr. påbegyndt måned. Erhvervelser på under kr. 250,00 udløser et håndteringsgebyr på kr. 75,00. Hvis en betalingsplan er aftalt skal denne overholdes. Det leverede udstyr forbliver Birepo´s ejendom indtil fuld betaling er erlagt fuldt ud.

§10. Værneting
Tvister i anledning af købet og deraf følgende retsforhold afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.

 

 

  © Copyright 2015   Birepo ApS, Håndværkerbyen 17, 2670 Greve, Denmark  |  Tlf. +45 4390 3733  •  info@birepo.se  | CVR  CVR1 CVR2